Thông tin về GG World Keno

Kết quả mới nhất (18:12:00 GMT+2, 14 thg 7, 2024)

Kết quả mới nhất (18:12:00 GMT+2, 14 thg 7, 2024)
1
2
8
12
19
22
23
26
28
37
45
48
49
58
59
61
62
64
68
69
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia World Lịch trình
Các đợt quay số diễn ra 4 phút một lần, từ 00:00 – 23:56 GMT+0200
Miền đoán số 1 – 10 / 70
Kết quả mới nhất (18:12:00 GMT+2, 14 thg 7, 2024): Kết quả mới nhất (18:12:00 GMT+2, 14 thg 7, 2024)
1
2
8
12
19
22
23
26
28
37
45
48
49
58
59
61
62
64
68
69
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
100000
9
1500
25000
8
125
375
5000
7
16
50
150
750
6
3
5
22
33
250
5
1
2
4
4
27
125
4
1
1
2
3
9
30
3
1
1
2
2
9
2
1
2
7
1
1
1.5
0
3
1
1
Số đã nhập
Các số được chọn chuẩn

OK